Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst
Door het afronden van een bestelling en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden op CV-Hal
wordt een koopovereenkomst aangegaan. Hierop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Alle aanbiedingen van CV-Hal zijn vrijblijvend. Indien CV-Hal de opdracht om onvoorziene reden niet
kan uitvoeren zal dit zo snel mogelijk naar de klant gecommuniceerd worden.
De klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

2. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW. Fouten zijn voorbehouden.

3. Betaling
Betaling vind plaats via iDeal met internetbankieren.

4. Bezorging
CV-Hal streeft ernaar bestellingen binnen twee werkdagen te bezorgen. Mocht het onverhoopt langer
duren wordt dit naar de klant gecommuniceerd.
De levertijden blijven vrijblijvend.
De bezorging wordt gedaan door vervoersbedrijven.
De bezorgingen zijn pakketpost en de klant dient daarom op het opgegeven adres aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.

5. Intellectueel eigendom
Het ontwerp van de website CV-hal (https://www.cvhal.nl/) en alle producten die aangeboden worden
op de genoemde website zijn intellectueel eigendom van de rechtmatige eigenaren. De ontwerpen mogen dan ook op geen enkele wijze verveelvoudigd of gekopieerd worden.

6. Gebruik
De klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van CV-HAL aan hem
uitgegeven inloggegevens. CV-Hal accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het
(al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

7. Privacy
Klantgegevens die CV-Hal bijhoudt worden vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt.
De klant kan zelf aangeven of hij e-mails van des wil ontvangen.

8. Overmacht
CV-Hal is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd
is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet
en jurisprudentie wordt begrepen; waaronder een tekortkoming van externe hostingproviders
en toeleveranciers van CV-Hal en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of
telecommunicatievoorzieningen.

9. Communicatie
Primaire Communicatie methode is e-mail. De klant zal een geldig en actief e-mailadres aan CV-Hal
verstrekken. Indien CV-Hal dit nodig acht worden de overige contactgegevens van de klant gebruikt
om te communiceren.

10. Informatie
CV-Hal kan niet garanderen dat de informatie op de site juist of betrouwbaar is. CV-Hal kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, direct of indirect, voortkomt uit
het gebruik van de informatie op de site.

11. Wijzigingen
CV-Hal is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ten aanzien
van hierna gesloten koopovereenkomsten.